Programa

L’ajuntament al servei de la gent

Aquest mandat hem posat les persones al centre de totes les decisions, entenent la nostra feina com un servei públic que hem de millorar constantment. És per això que hem apostat per models que aproximen l’administració municipal a la ciutadania i hem optimitzat els recursos econòmics per poder reduir els impostos i l’endeutament. La millora tècnica i en personal de la Policia Local per fer-la més propera i pedagògica, la recuperació de la figura del defensor de la ciutadania o la baixada de l’IBI són algunes de les actuacions que hem portat a terme per apropar l’administració a la ciutadania i millorar la seva qualitat de vida. Ara toca continuar treballant per oferir uns serveis públics eficients i de qualitat.

 • Policia Local, Protecció Civil i mobilitat:
  1. Reforçarem les unitats de policia creades aquesta legislatura: Unitat canina, Unitat ciclista i Representació Institucional, entre altres.
  2. Potenciarem el model de policia 4.0: proximitat, model pedagògic, seguretat ciutadana i lluita contra el tràfic de drogues.
  3. Crearem la unitat de mediació per facilitar la resolució de conflictes ciutadans.
  4. Buscarem un nou espai per ubicar-hi la comissaria de Policia.
  5. Redactarem un nou Pla de Mobilitat realitzant seccions participatives per tal que la ciutadania pugui aportar les seves propostes.
  6. Crearem un canal de comunicació entre comerços i empreses de la ciutat i la Policia Local per facilitar el trasllat d’informació i millorar la seguretat.
  7. Continuarem dignificant Protecció Civil, reconeixent la seva tasca i incorporant nou material per facilitar la seva feina.
  8. Treballarem perquè es faci el curs bàsic de Protecció Civil al territori.
 • Hisenda:
  9. Revisarem a la baixa els impostos municipals vinculats a les activitats industrials i comercials de la ciutat, especialment aquelles que apostin per l’eficiència energètica.
  10. Reclamarem el pagament de l’IAE a les empreses subministradores, distribuïdores i comercialitzadores d’electricitat.
  11. Revisarem la taxa de l’1’5% per a les empreses subministradores de serveis d’interès general per adequar-la a la realitat.
  12. Seguirem establint criteris d’eficiència en la gestió dels impostos.
  13. Continuarem cercant subvencions per als projectes municipals per tal d’alliberar fons municipals.
  14. Treballarem per l’eliminació de la plusvàlua en aquells immobles venuts per sota del preu d’adquisició.
 • Hospital Comarcal:
  15. Continuarem en la regularització dels llocs de treball per tal de donar estabilitat laboral a la plantilla i cobrirem les necessitats dels serveis creixents.
  16. Impulsarem la ja iniciada renovació tecnològica amb la incorporació de la nova màquina de ressonàncies, el nou mamògraf, el parquímetre i l’arc quirúrgic.
  17. Implementarem sistemes de qualitat per tal de garantir una bona atenció a l’usuari i assegurar unes bones condicions per als treballadors.
  18. Plantejarem la reorganització del servei d’urgències de l’hospital per tal de millorar-lo.
 • Joventut:
  19. Impulsarem la creació del Consell de Joventut.
  20. Crearem un Casal Jove per tal que el jovent pugui desenvolupar-hi activitats.
  21. Impulsarem polítiques per afavorir la formació, l’ocupació i l’emancipació del jovent.
  22. Impulsarem un alberg de joventut a Amposta per ampliar l’oferta de turisme juvenil.
  23. Impulsarem el trasllat de l’skatepark a la nova ubicació amb la participació del jovent que l’utilitza.
  24. Promourem concursos i trobades de debat a les escoles.
  25. Seguirem treballant per crear una zona d’oci a la nostra ciutat.

Treball i activitat econòmica

Posar sòl públic a preu assequible, les ajudes a l’emprenedoria i a la contractació, l’increment del 570% a les partides de polítiques d’ocupació, el foment del comerç de proximitat i la creació de plans d’ocupació propis són algunes de les actuacions que hem fet aquesta legislatura per tal de dinamitzar econòmicament la ciutat. Durant aquests 4 anys hem vist com augmentaven el nombre d’afiliats a la Seguretat Social i es reduïa l’atur. Tot i això, encara queda camí a recórrer.

 • Polítiques d’Ocupació:
  26. Traslladarem l’àrea de polítiques d’ocupació i empresa a l’edifici del Sindicat.
  27. Continuarem desplegant polítiques conjuntes amb el Consell Comarcal i el territori per tal d’aportar el valor afegit de l’Ajuntament d’Amposta a la dinamització econòmica de les Terres de l’Ebre.
  28. Seguirem treballant conjuntament amb les empreses del territori i el SOC per tal d’afavorir la contractació d’empreses del territori.
  29. Impulsarem la concentració territorial de les polítiques del SOC a la comarca del Montsià.
  30. Iniciarem l’activitat del FAB LAB de les Terres de l’Ebre de la mà de la comunitat educativa, el sector privat i l’associacionisme Maker del territori.
  31. Donarem suport a les iniciatives d’innovació sorgides del sector privat com per exemple el VAG (Video Art Game).
  32. Continuarem impulsant polítiques de reducció d’atur i d’increment d’afiliació a la Seguretat Social.
  33. Vetllarem per guanyar en competitivitat als polígons industrials garantint la implementació de la fibra òptica i la millora de la mobilitat. A més, potenciarem la creació d’un parc de naus industrials de lloguer a un preu assequible.
 • Empresa:
  34. Promourem la innovació empresarial a l’edifici del CAP vell.
  35. Fomentarem la implementació empresarial als polígons, ja sigui de petites i mitjanes empreses locals com nouvingudes.
  36. Finalitzarem el desplegament de la fibra òptica als polígons industrials.
  37. Continuarem actuant per millorar la mobilitat, senyalització i manteniment dels polígons.
 • Turisme:
  38. Impulsarem una oferta turística gastronòmica vinculada a la façana fluvial.
  39. Fomentarem la recuperació d’immobles rurals per ampliar l’oferta d’habitatges turístics.
  40. Millorarem la senyalització informativa dels espais d’interès turístic.
  41. Consolidarem la Torre de Sant Joan com a punt d’interès turístic.
  42. Potenciarem la promoció de l’arròs com atractiu turístic.
  43. Impulsarem l’adequació de la platja d’Eucaliptus .
  44. Continuarem apostant per potenciar el turisme esportiu.
  45. Crearem un aparcament de caravanes.
  46. Seguirem apostant pel Pla del Foment del Turisme de la Generalitat per finançar les infraestructures necessàries per millorar l’atractiu turístic d’Amposta.
  47. Impulsarem la promoció de l’arròs com a producte estrella de la gastronomia del Delta.
 • Comerç:
  48. Potenciarem i defensarem el comerç local com a mecanisme per afavorir la dinamització i vitalitat del municipi.
  49. Treballarem els espais de diàleg i col•laboració amb les entitats de comerciants del municipi per generar accions d’actuació conjuntes, com ara fires, jornades o setmanes temàtiques.
  50. Promourem la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç amb una atenció especial a les illes de vianants.
  51. Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzarem, en la mesura que sigui possible, el manteniment dels mateixos per tal d’afavorir la continuïtat del paisatge comercial.
  52. Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuirem, així, a la creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen.
  53. Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç electrònic mitjançant el marketplace d’Amposta.
  54. Elaborarem i aplicarem programes de sensibilització sobre la funció social del comerç i la importància de la compra de proximitat.
  55. Mantindrem la línia de subvencions a la millora i la competitivitat al comerç local.
  56. Unificarem en un mateix pagament la taxa de recollida d’escombraries dels comerços, de manera que inclogui l’import per recollida selectiva per cartró i asseguri la contribució de tots el comerços.
 • Mercat: suport a la millora de la competitivitat del Mercat Municipal
  57. Engegarem la segona fase de la rehabilitació del Mercat: coberta i terra.
  58. Redactarem el projecte d’enginyeria del Mercat amb climatització, automatització de portes, sistemes d’alarma i de seguretat i il·luminació LED.
  59. Donarem suport a la transformació digital mitjançant l’impuls del marketplace i la instal·lació de Box per a la digitalització del punt de venda i recollida en el mateix.

Participació i transparència

Fa quatre anys vam comprometre’ns a obrir la democràcia local al conjunt de la ciutadania i ho vam fer amb processos de participació ciutadana i assemblees periòdiques i apostant per la transparència. Per aquest motiu pensem que cal seguir enfortint el govern ètic, transparent i participatiu.

 • Participació:
  60. Elaborarem un Reglament de Participació Ciutadana i modificarem el Reglament Orgànic Municipal per adequar-lo als nous mecanismes de participació.
  61. Desenvoluparem estructures de participació formal.
  62. Consolidarem els processos de participació i en promourem de nous.
  63. Crearem un registre ciutadà per impulsar la participació.
  64. Impulsarem iniciatives d’acció comunitària a l’espai públic.
 • Transparència:
  65. Continuarem treballant per assolir la puntuació màxima del segell Infoparticipa.
  66. Prioritzarem l’ús de mitjans telemàtics de manera complementària a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la transparència municipal.

Benestar, cultura, esport i ensenyament

El benestar social, la cultura, l’educació i l’esport són àrees fonamentals per al desenvolupament efectiu de la ciutadania. Per això, aquesta legislatura hem fet especial incidència en elles, augmentant les beques a l’excel·lència i el suport a les AMPES i millorant els centres educatius. També hem recuperat el cicle de teatre i hem potenciat activitats culturals com la Festa del Mercat a la Plaça, hem augmentat el suport a les entitats esportives i l’activitat turisticoesportiva vinculada al Centre de Tecnificació esportiva, i hem projectat noves instal·lacions com el nou pavelló esportiu. En l’àmbit social, hem aconseguit incrementar el 100% dels recursos que arriben de la Generalitat amb la creació del nou servei d’intervenció sociofamiliar i el Club Social de Malalts Mentals, hem posat en funcionament la nova residència de gent gran i hem iniciat les obres del nou casal per a la gent gran. Tenim la voluntat de seguir treballant en aquests 4 eixos per millorar el dia a dia dels ampostins i les ampostines.

 • Benestar:
  67. Treballarem des de la transversalitat per tal que les polítiques i la visió LGTBI que es contemplen al pla local impregnin el conjunt d’actuacions que es duen a terme des del consistori, amb l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat.
  68. Continuarem augmentant les hores del Servei d’Ajuda al Domicili i teleassistència per augmentar la qualitat de vida de les persones usuàries.
  69. Treballarem per donar resposta a les situacions de soledat no volguda de la gent gran.
  70. Incrementarem el nombre de places del Centre de Dia i vetllarem per la qualitat de l’assistència que es fa en recursos per a la gent gran.
  71. Negociarem amb la Generalitat de Catalunya un préstec amb l’Institut Català de finances d’acord amb les necessitats de finançament de la nova residencia de gent gran per afavorir la liquiditat.
  72. Potenciarem programes de formació i suport a persones que tenen cura de persones dependents tant si són professionals com no professionals.
  73. Fomentarem el reconeixement de les entitats socials com a eines de transformació i de corresponsabilitat a l’hora de construir una ciutat més justa i més igualitària.
  74. Crearem noves places de centre de dia públiques a l’espai de la residència antiga, juntament amb l’Associació de Malalts d’Alzheimer.
  75. Posarem en valor la diversitat i la pluralitat de la nostra ciutat.
  76. Vetllarem per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional.
  77. Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones als municipis mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.
  78. Amb la construcció de la nova seu de les mestresses de casa, promourem espais de trobada de les dones de la ciutat per desenvolupar activitats dirigides d’intercanvi d’experiències.
  79. Treballarem des de la transversalitat per tal que les polítiques i la visió LGTBI que es contemplen al pla local impregnin el conjunt d’actuacions que es duen a terme des del consistori, amb l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat.
  80. Enfortirem la xarxa de serveis i equipament socials destinats a la infància i l’adolescència des d’una vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència o conductes de risc, entre altres, i ho farem de la mà de tots els recursos socioeducatius que té la comunitat, enfortint a la vegada els serveis d’atenció a les famílies.
 • Cultura:
  81. Crearem la Nit de la Cultura d’Amposta per agrair i premiar les iniciatives culturals .
  82. Promourem la recuperació de la memòria històrica i la recuperació d’arxius documentals particulars i d’entitats.
  83. Continuarem recuperant els elements patrimonials i culturals de la ciutat.
  84. Recuperarem el premi la Carrova de Teatre.
  85. Executarem el projecte de recreixement de la celòquia del castell d’acord amb la subvenció de l’1’5% de l’Estat.
 • Ensenyament:
  86. Fomentarem la formació als pares dels alumnes.
  87. Continuarem millorant les instal·lacions dels centres educatius.
  88. Promourem el model Educació 360 fent que sigui present en totes les polítiques públiques de l’Ajuntament.
  89. Ampliarem el suport als centres educatius i AMPES afavorint l’accés universal a l’educació, treballant conjuntament contra la segregació escolar.
  90. Continuarem treballant i ampliarem el reforç escolar en tots els centres educatius obligatoris dintre del Pla educatiu d’entorn.
  91. Crearem una aula d’estudi als baixos de la biblioteca, un cop s’alliberin els actuals espais de l’àrea de polítiques d’ocupació.
  92. Impulsarem l’execució del projecte de trasllat de l’Escola d’Art a l’antic col·legi de les monges.
  93. Potenciarem el creixement de l’oferta d’estudis universitaris a la nostra ciutat.
 • Esports:
  94. Millorarem i modernitzarem les instal·lacions esportives actuals per afavorir l’activitat diària de les entitats.
  95. Projectarem la construcció d’una pista coberta d’atletisme.
  96. Optimitzarem els recursos existents per millorar el Pla de manteniment i neteja de les instal·lacions esportives.
  97. Habilitarem la piscina exterior per tal de poder donar-li ús durant els mesos d’hivern i, així, donar sortida a les necessitats dels usuaris.
  98. Renovarem les instal·lacions del gimnàs municipal.
  99. Projectarem la construcció d’un pavelló d’escalada per al nou rocòdrom.
  100. Potenciarem el Centre de Tecnificació Esportiva per tal de propiciar l’arribada de concentracions internacionals.
  101. Continuarem impulsant l’esport tecnificat, l’esport no tecnificat, l’esport escolar, l’esport per a tothom i el turisme esportiu.
  102. Projectarem el creixement del Club Nàutic als solars adquirits per l’Ajuntament.

Espai públic, habitatge i sostenibilitat

La gestió i millora de l’espai públic és molt important, no tan sols per la imatge de la nostra ciutat, sinó també per allò que representa en eficiència tenir unes infraestructures adequades. Durant aquests 4 anys hem actuat intensament en clavegueram, pluvials, aigua potable, enllumenat, xarxa de telecomunicacions, camins rurals, urbanització de carrers i supressió de barreres arquitectòniques, i hem constatat que és molta la feina que queda per fer.

 • Espai públic:
  103. Implementarem una aplicació per al pagament de la zona blava i de les estacions de recarrega.
  104. Crearem borses de clavegueram, asfalt, aigua potable, urbanització de camins i carrers amb una quantia fixa anual per actuar de forma continuada.
  105. Seguirem apostant per la supressió de barreres arquitectòniques per tota la ciutat.
  106. Impulsarem l’aparcament de la zona de l’Hospital Comarcal.
  107. Seguirem amb l’adquisició d’actius bancaris vinculats al futur creixement de la ciutat.
  108. Impulsarem la recuperació i modernització dels barris de la nostra ciutat amb la participació activa del veïnat.
  109. Impulsarem el creixement dels carrils bicis per propiciar la mobilitat sostenible.
  110. Implementarem el nou sistema de neteja i jardineria per als propers 5 anys millorant substancialment la imatge de la nostra ciutat.
  111. Urbanitzarem l’Avinguda Generalitat, entre l’Avinguda Josep Tarradellas i Sebastià Juan Arbó, afavorint la creació d’un centenar de places d’aparcament públic gratuït.
  112. Donarem continuïtat a l’Avinguda Josep Tarradellas fins a l’Avinguda Santa Bàrbara per solucionar els embossos viaris de la Plaça de la Castellania.
  113. Impulsarem l’obertura del carrer Itàlia, entre els carrers Sant Cristòfol i el carrer Poble Nou del Delta, i la del carrer Goya fins al carrer Amèrica.
  114. Construirem una pista poliesportiva lúdica per als més petits al parc dels Xiribecs.
  115. Farem accessible el pas per sobre de l’avinguda Santa Bàrbara a la prolongació de l’Avinguda Catalunya.
  116. Projectarem la construcció d’una pista urbana als terrenys de davant del Soriano Montagut.
  117. Reurbanitzarem la plaça Lluís Companys.
 • Habitatge:
  118. Promourem habitatge per a joves al casc antic.
  119. Farem d’Amposta la ciutat de referència en habitatge públic, garantint el dret a l’habitatge per a tothom.
  120. Aplicarem aquells articles de la Llei 24/2015 per afavorir l’augment d’habitatge assequible.
  121. Seguirem treballant amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per obtenir habitatge públic.
  122. Incentivarem les propostes d’habitatge cooperatiu posant sòl públic a la seva disposició.
 • Medi ambient:
  123. Fomentarem la conscienciació mediambiental als centres escolars en la seva participació activa en la millora d’espais naturals.
  124. Estarem al costat d’aquelles iniciatives que treballin per la neteja i millora dels espais naturals.
  125. Continuarem donant suport a les entitats que defensen el territori i el nostre riu.
  126. Aplicarem una reducció de l’IBI a aquells immobles que implementin sistemes d’eficiència energètica.
  127. Ampliarem el parc de vehicles mediambientalment sostenibles, tant municipals com de les empreses concessionàries.
  128. Implementarem sistemes de reducció d’impostos municipals a aquelles famílies que facin una bona gestió dels residus.
 • Sostenibilitat:
  129. Finalitzarem el canvi d’enllumenat i la millora de les instal·lacions elèctriques de la ciutat.
  130. Continuarem portant a terme accions per millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.
  131. Implementarem la telelectura als comptadors d’aigua.
  132. Treballarem amb la concessionària del servei d’aigües per millor la gestió, especialment pel que fa al rendiment.
  133. Promourem la finalització del Pla de Restitució de Conca de l’Estat en la construcció d’un pou per millorar la qualitat de l’abastament de l’aigua.
  134. Incentivarem l’adquisició de vehicles el1èctrics i respectuosos amb el medi ambient.
 • Poble Nou del Delta:
  135. Impulsarem la construcció del dipòsit d’aigua, pendent des del 2004, amb el projecte que en aquests moments ja està redactat.
  136. Vetllarem per la construcció de la depuradora que està projectant l’ACA abans del 2021 als terrenys que surtin del procés de participació amb els veïns de Poble Nou del Delta.
  137. Impulsarem el conveni amb la Diputació de Tarragona i el Bisbat per tal d’executar les obres de restauració de l’església, d’acord amb el conveni que hem redactat, i projectarem el nou centre cívic a l’antiga casa del capellà.
  138. Promourem un procés de participació i debat per tal de decidir el futur de Poble Nou del Delta.
  139. Millorarem l’estructura de personal municipal al Poble Nou del Delta
  140. Implementarem el nou servei de neteja i jardineria, ja adjudicat, que garantirà mitjans tècnics i humans fixos per a Poble Nou.
  141. Posarem un punt d’atenció policial al Poble Nou del Delta en temporada d’estiu.
  142. Reclamarem a la Generalitat i a la Diputació de Tarragona l’aprovació del Pla Zonal de Carreteres per tal que s’incorpori la carretera de la Ràpita al Trabucador i, així, iniciar les obres del projecte de l’anell viari del Delta.
  143. Promourem la millora de les indicacions per tal de facilitar la localització del Poble Nou del Delta per als turistes.
  144. Posarem mesures per evitar la pernoctació de caravanes al nucli urbà.
 • Eucaliptus:
  145. Vetllarem per l’ampliació de la depuradora dels Muntells per tal de fer la connexió amb els pous d’Eucaliptus.
  146. Realitzarem les obres necessàries per tal d’adequar la urbanització feta a la connexió de la depuradora, sense cap cost per als veïns.
  147. Impulsarem conjuntament amb Costes de l’Estat la creació de zones de pas amb passarel·les de fusta des de la urbanització fins a la platja.
  148. Executarem el projecte del dipòsit d’aigua d’Eucaliptus d’acord amb allò que ja contemplava el projecte d’urbanització.
  149. Implementarem el nou servei de neteja i jardineria, ja adjudicat, que garantirà mitjans tècnics i humans fixos per a Eucaliptus.
  150. Promourem la millora de les indicacions per tal de facilitar la localització d’Eucaliptus per als turistes.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies